? Uzdot jautājumu

Līgums

Es vēlos saņemt 1500€
400
uz 12mēneši
m.
Procenti 3%
Komisija 3
Jāatdod
155.32
līdz 02.04.2014
Pieteikties kredītam nauda Jūsu kontā 15 minūšu laikā

Aizdevuma līgums noslēgts starp SIA "NORDIC FINANCE", reģistrācijas numurs 40003773271, juridiskā adrese Mūkusalas 33-8, Rīga, LV-1004, turpmāk līgumā-AIZDEVĒJS un fiziskā persona [jūsu personas kods], turpmāk līgumā AIZDEVUMA ŅĒMĒJS.

 

1. Šajā Līgumā lietotie pamatjēdzieni:

1.1. AIZDEVUMA LĪGUMS – starp AIZDEVĒJU un AIZDEVUMA ŅĒMĒJU noslēgts līgums, ar kuru AIZDEVĒJS apņemas piešķirt AIZDEVUMA ŅĒMĒJAM AIZDEVUMU – patēriņa kredītu, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, un AIZDEVUMA ŅĒMĒJS apņemas atmaksāt AIZDEVĒJAM AIZDEVUMA pamatsummu un AIZDEVUMA piešķiršanas komisiju un procentus atbilstoši šī Līguma noteikumiem.

1.2. AIZDEVUMA ŅĒMĒJS – AIZDEVUMA LĪGUMA noteikumu 2.1.2. p. nosacījumiem atbilstoša persona ar kuru AIZDEVĒJS ir noslēdzis AIZDEVUMA LĪGUMU un kurai ir piešķirts AIZDEVUMS.

1.3. AIZDEVĒJS - sabiedrība ar ierobežotu atbildību „NORDIC FINANCE”, reģistrācijas numurs 40003773271.

1.4. AIZDEVUMS – atbilstoši AIZDEVUMA LĪGUMA noteikumiem AIZDEVUMA ŅĒMĒJAM piešķirtie naudas līdzekļi.

1.5. PUSES – AIZDEVĒJS un AIZDEVUMA ŅĒMĒJS kopā.

1.6. PUSE – AIZDEVĒJS vai AIZDEVUMA ŅĒMĒJS.

1.7. Personas dati – informācija, kas saistīta ar AIZDEVUMA ŅĒMĒJU – datu subjektu, kura identitāte var tikt noteikta, izmantojot tādus datus kā personas kods.

1.8. Datu apstrāde – jebkura darbība ar personas datiem: iegūšana, pierakstīšana, glabāšana, klasificēšana, grozīšana (papildināšana vai labošana), sniegšana, izmantošana, meklēšana vai cita veida darbība, vai darbību kopums.

1.9. Atmaksājamā summa – AIZDEVUMA pamatsumma un AIZDEVUMA piešķiršanas komisija vai procenti atbilstoši šī Līguma noteikumiem, kurus AIZDEVUMA ŅĒMĒJAM ir pienākums samaksāt AIZDEVĒJAM līdz AIZDEVUMA termiņa beigām.

1.10. AIZDEVUMA termiņš – AIZDEVUMA ŅĒMĒJA pieprasīts un AIZŅĒMĒJA apstiprināts termiņš, kurš sākas AIZDEVUMA LĪGUMA spēkā stāšanās dienā un beidzas AIZDEVUMA atmaksas datumā vai AIZDEVUMA LĪGUMA pagarināšanas gadījumā no AIZDEVUMA LĪGUMA spēkā stāšanās dienas līdz AIZDEVUMA ŅĒMĒJA pieprasītam un AIZDEVĒJA apstiprinātam atmaksas datumam.

1.11. AIZDEVUMA atmaksas datums - diena, kurā AIZDEVUMA ŅĒMĒJAM ir pienākums atmaksāt AIZDEVĒJAM AIZDEVUMA pamatsummu un AIZDEVUMA piešķiršanas komisiju vai procentus atbilstoši šī Līguma noteikumiem.

1.12. Maksājums – naudas summa, kuru AIZDEVUMA ŅĒMĒJS samaksājis AIZDEVĒJAM saskaņā ar AIZDEVUMA LĪGUMU.

1.13. Reģistrācijas maksājums – vienreizējs maksājums, kuru AIZDEVUMA ŅĒMĒJAM ir pienākums veikt, lai apstiprinātu reģistrācijas datus un AIZDEVUMA LĪGUMA Vispārīgos noteikumus. Reģistrācijas maksājuma apmērs, kuru nosaka AIZDEVĒJS, tiek norādīts Mājas lapā.

1.14. Piekrišana – AIZDEVUMA ŅĒMĒJA labprātīgi izteikta piekrišana tā personas datu apstrādei ar AIZDEVĒJAM zināmu mērķi.

1.15. AIZDEVUMA PIEPRASĪJUMS – atbilstoši AIZDEVUMA LĪGUMA noteikumiem no Lietotāja konta vai mobilā telefona īsziņas (SMS) veidā AIZDEVUMA ŅĒMĒJA izteikta griba saņemt no AIZDEVĒJA AIZDEVUMU saskaņā ar AIZDEVUMA LĪGUMA noteikumiem.

1.16. AIZDEVUMA piešķiršana – konkrētas naudas summas piešķiršana AIZŅĒMĒJAM saskaņā ar AIZDEVUMA LĪGUMA noteikumiem uz noteiktu termiņu.

1.17. AIZDEVUMA komisija – procenti, ko AIZDEVUMA ŅĒMĒJS maksā AIZDEVĒJAM par AIZDEVUMA piešķiršanu un izmantošanu.

1.18. Mājas lapa – AIZDEVĒJA interneta mājas lapa: http://www.atrais.lv

1.19. Nokavējuma procenti – šī Līguma Vispārīgajos noteikumos paredzēti procentu maksājumi no kavētās pamatsummas, kuru AIZDEVUMA ŅĒMĒJAM ir pienākums samaksāt AIZDEVĒJAM ja tas savlaicīgi neizpilda AIZDEVUMA LĪGUMA noteikumus.

1.20. Lietotāja profils – AIZDEVĒJA interneta sistēma, kurā AIZDEVUMA ŅĒMĒJI piereģistrējoties var izvēlēties AIZDEVUMA summu un veikt citas nepieciešamās darbības, lai saņemtu AIZDEVUMU un informāciju par AIZDEVUMU.

1.21. Identitātes apliecināšanas līdzekļi –AIZDEVUMA ŅĒMĒJA e-pasta adrese, AIZDEVUMA ŅĒMĒJA izveidotā parole un AIZDEVUMA ŅĒMĒJA mobilā tālruņa numurs.

1.22. AIZDEVUMA LĪGUMA speciālie noteikumi – AIZDEVUMA summa un aizdevuma termiņš.

1.23. Trešā persona – jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kas nav Līguma Puse.

1.24. Tiešais mārketings – darbības, kas vērstas uz preču vai pakalpojumu piedāvāšanu personām pa pastu, tālruni vai citā veidā.

1.25. Līguma 1. sadaļā ietvertie jēdzieni ir piemērojami, izpildot un izskaidrojot šī Līguma Vispārīgos noteikumus un AIZDEVUMA nosacījumus.

 

2. AIZDEVUMA LĪGUMA noslēgšanas kārtība.

2.1. Reģistrācija.

2.1.1. Lai saņemtu AIZDEVUMU no AIZDEVĒJA, AIZDEVUMA ŅĒMĒJAM jāveic sekojošas darbības:

2.1.1.1. Reģistrācijas formā AIZDEVĒJA Mājas lapā jānorāda visas tajā pieprasītās ziņas, jāizveido parole, ar kuru turpmāk AIZDEVUMA ŅĒMĒJS apliecinās savu identitāti un jāapliecina sava piekrišana/nepiekrišana attiecībā uz AIZDEVUMA ŅĒMĒJA tiesībām apstrādāt AIZDEVUMA ŅĒMĒJA norādītos personas datus kredītu piešķiršanas nolūkā un tiešā mārketinga mērķiem. AIZDEVUMA ŅĒMĒJS apliecina, ka AIZŅĒMĒJA reģistrācijas laikā Mājas lapā sniegtās ziņas ir patiesas un apliecina, ka AIZDEVUMA pieprasījuma nosūtīšanas laikā un AIZDEVUMA LĪGUMA noslēgšanas laikā AIZDEVUMA ŅĒMĒJS ir rīcībspējīgs un neatrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu ietekmē.

2.1.1.2. Pēc iepazīšanās ar AIZDEVUMA LĪGUMU AIZDEVUMA ŅĒMĒJAM jāapliecina, ka tas ir iepazinies un piekrīt AIZDEVUMA LĪGUMA Vispārīgajiem noteikumiem.

2.1.1.3. Jāapstiprina reģistrācija un jāveic Reģistrācijas maksājums, ko drīkst veikt tikai no AIZDEVUMA ŅĒMĒJA personīgā konta kredītiestādē, kurā AIZDEVUMA ŅĒMĒJS vēlas saņemt AIZDEVUMU. AIZDEVUMS tiks pārskaitīts uz to AIZDEVUMA ŅĒMĒJA kontu, no kura ir ticis veikts Reģistrācijas maksājums. Reģistrācijas maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis saskaņā ar AIZDEVĒJA Mājas lapā norādītajām prasībām. Maksājuma uzdevumā obligāti norādāmi šādi rekvizīti: saņēmēja nosaukums, saņēmēja konta numurs, saņēmēja kods, summa, maksājuma mērķis – EFLN (NORDIC FINANCE līguma noteikumi) kods, kas AIZDEVUMA ŅĒMĒJAM tiek piešķirts Mājas lapā pēc reģistrācijas formas aizpildīšanas.

2.1.1.4. Puses vienojas, ka AIZDEVUMA ŅĒMĒJS, veicot Reģistrācijas maksājumu, apstiprina reģistrāciju un piekrīt AIZDEVUMA LĪGUMA nosacījumiem.

2.1.1.5. AIZŅĒMĒJA samaksātā reģistrācijas komisija AIZŅĒMĒJAM netiek atgriezta.

2.1.2. Pēc Reģistrācijas maksājuma veikšanas tiek aktivizēts AIZDEVUMA ŅĒMĒJA lietotāja profils mājas lapā, ja reģistrējusies persona atbilst AIZDEVUMA ŅĒMĒJA statusam atbilstoši AIZDEVĒJA nosacījumiem:

2.1.2.1. AIZDEVUMA ŅĒMĒJS ir fiziska persona

2.1.2.2. AIZDEVUMA ŅĒMĒJS ir vecumā no 20 līdz 75 gadiem,

2.1.2.3. AIZDEVUMA ŅĒMĒJA pastāvīgā deklarētās dzīvesvietas adrese ir Latvijas Republikā

2.1.2.4. AIZDEVUMA ŅĒMĒJAM ir atvērts konts Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē, ar kuru tas ir tiesīgs brīvi rīkoties

2.1.3. Ja AIZDEVUMA ŅĒMĒJS nozaudē lietotāja ID vai paroli, AIZDEVUMA ŅĒMĒJAM ir pienākums no tā paša mobilā tālruņa numura, kuru tas norādījis reģistrējoties http://www.atrais.lv sistēmā, un saskaņā ar veiktā maksājuma (par reģistrāciju) izrakstā norādīto maksājuma mērķi, nosūtīt AIZDEVĒJAM īsziņu ar tekstu: PAZAUDEJU (atstarpe) reģistrācijas numurs (atstarpe) Līguma Vispārīgo noteikumu numurs.

2.1.4. Ja mainīts vārds vai uzvārds, AIZDEVUMA ŅĒMĒJAM ir pienākums no tā paša mobilā tālruņa numura, kuru tas norādījis reģistrējoties http://www.atrais.lv sistēmā, un saskaņā ar veiktā maksājuma (par reģistrāciju) izrakstā norādīto maksājuma mērķi, nosūtīt AIZDEVĒJAM īsziņu ar tekstu: MAINIT (atstarpe) reģistrācijas numurs (atstarpe) Līguma Vispārīgo noteikumu numurs.

2.2. AIZDEVUMU pieprasīšana un piešķiršana

2.2.1. Lai saņemtu AIZDEVUMU, AIZDEVUMA ŅĒMĒJAM ir pienākums izvēlēties AIZDEVUMA LĪGUMA speciālos noteikumus – AIZDEVUMA summu, AIZDEVUMA TERMIŅU u.c. noteikumus, ja tādi paredzēti. Aizdevējs sniedz Aizņēmējam Eiropas patēriņa kredīta standartinformāciju, tostarp informē Aizņēmēju par GPL. Iesniedzot Pieteikumu, Aizņēmējs apstiprina savas sniegtās informācijas pareizību, izsaka datu subjekta piekrišanu, kā arī apliecina, ka piekrīt Līguma noteikumiem.

2.2.2. Iesniedzot Aizdevējam Pieteikumu, Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs pārbauda Aizņēmēja spēju atmaksāt Aizdevumu un kredītvēsturi savā datubāzē, kā arī trešo personu datubāzēs.

2.2.3. AIZDEVĒJS pieņem lēmumu par AIZDEVUMA piešķiršanu un informē par to AIZDEVUMA ŅĒMĒJU, nosūtot īsziņu uz reģistrācijā norādīto AIZDEVUMA ŅĒMĒJA mobilā telefona numuru. AIZDEVĒJS ir tiesīgs atteikt AIZDEVUMA izsniegšanu AIZDEVUMA ŅĒMĒJAM par to informējot AIZDEVUMA ŅĒMĒJU. AIZDEVĒJAM nav pienākums pamatot atteikuma iemeslu.

2.2.4. AIZDEVUMA LĪGUMA noteikumos noteiktajā kārtībā iesniegts AIZDEVUMA pieprasījums un AIZDEVUMA ŅĒMĒJA reģistrācijas komisijas samaksa, kurā AIZDEVUMA ŅĒMĒJS apstiprina AIZDEVUMA līguma nosacījumus, apliecina, ka AIZDEVUMA ŅĒMĒJS vēlas saņemt AIZDEVUMU saskaņā ar AIZDEVUMA LĪGUMA nosacījumiem, ka arī to, ka AIZDEVUMA ŅĒMĒJS ir pilnībā iepazinies ar AIZDEVUMA LĪGUMA noteikumiem un piekrīt tiem.

2.2.5. Kad AIZDEVUMA ŅĒMĒJS ir apstiprinājis AIZDEVUMA LĪGUMA speciālos noteikumus, tiek uzskatīts, ka Puses ir vienojušās par AIZDEVUMA LĪGUMA speciālajiem noteikumiem un tos apstiprinājušas ar elektroniskajiem parakstiem.

2.2.6. AIZDEVUMA līgums stājas spēkā brīdī, kad AIZDEVĒJS ir nodevis AIZDEVUMU AIZDEVUMA ŅĒMĒJAM, veicot maksājumu uz AIZDEVUMA ŅĒMĒJA bankas kontu.

2.2.7. Puses vienojas, ka AIZDEVĒJS nav atbildīgs par darbību veikšanu ar nokavēšanos, ja tas noticis:

2.2.7.1. sakaru kanāla traucējumu dēļ;

2.2.7.2. trešo personu vainas dēļ.

2.2.8. Komisijas maksu bankai par AIZDEVUMA summas ieskaitīšanu AIZDEVUMA ŅĒMĒJA kontā sedz AIZDEVUMA ŅĒMĒJS.

 

3. AIZDEVUMA atmaksa

3.1. AIZDEVUMA atmaksas datumā AIZDEVUMA ŅĒMĒJAM ir pienākums samaksāt AIZDEVĒJAM atmaksājamo summu saskaņā ar AIZDEVUMA LĪGUMA noteikumiem.

3.2. Ja AIZDEVUMA atmaksas diena ir brīvdiena (sestdiena vai svētdiena) vai oficiāla svētku diena, par AIZDEVUMA atmaksas dienu tiek uzskatīta nākamā darba diena.

3.3. AIZDEVUMA ŅĒMĒJAM veicot Maksājumus un cita veida pārskaitījumus, maksājuma dokumenta sadaļā „Maksājuma mērķis“ jānorāda AIZDEVUMA ŅĒMĒJA personas kods. Ja AIZDEVUMA ŅĒMĒJS maksājuma dokumentos nav norādījis savu personas kodu, AIZDEVĒJS neuzskata Maksājumu par tādu, kas veikts saskaņā ar AIZDEVUMA ŅĒMĒJA un AIZDEVĒJA noslēgto AIZDEVUMA LĪGUMU līdz maksājuma identifikācijas brīdim un AIZDEVĒJAM ir tiesības piemērot līgumsodu AIZDEVUMA ŅĒMĒJAM saskaņā ar AIZDEVUMA LĪGUMU.

3.4. Par bankas operācijām, ar kurām tiek atmaksāts AIZDEVUMS, komisijas maksu bankai sedz AIZDEVUMA ŅĒMĒJS.

3.5. Puses vienojas, ka visi maksājumi, kuras AIZDEVUMA ŅĒMĒJS samaksā AIZDEVĒJAM tiek uzskaitīti kā pirmkārt AIZDEVUMA komisija atbilstoši šī Līguma noteikumiem, tad nokavējuma procentu samaksa, tad kā Aizdevuma pamatsummas atmaksa, tad visu nesamaksāto izdevumu un summu samaksa, kas paredzēta šajā līgumā.

3.6. Ja AIZDEVUMA ŅĒMĒJS samaksā lielāku summu nekā Atmaksājamā summa, AIZDEVĒJS pārmaksāto starpību ieskaita kā avansu nākamajam maksājumam vai pēc AIZDEVUMA ŅĒMĒJA rakstiska pieprasījuma pārskaita atpakaļ AIZDEVUMA ŅĒMĒJAM.

3.7. AIZDEVUMA ŅĒMĒJS ir tiesīgs pilnībā vai daļēji atmaksāt AIZDEVUMU pirms atmaksas termiņa. Par tiesību izmantošanu uz AIZDEVUMA pirmstermiņa atmaksu, AIZDEVUMA ŅĒMĒJS informē AIZDEVĒJU 4 (četras) darba dienas iepriekš, saskaņojot Maksājuma summu. AIZDEVUMA ŅĒMĒJAM ir tiesības uz taisnīgu kopējo AIZDEVUMA izmaksu samazinājumu, veicot AIZDEVUMA atmaksu pirms noteiktā termiņa – tas ir, Komisijas maksu, procentus saskaņā ar AIZDEVUMA gadaprocentu likmi un citus maksājumus AIZDEVUMA izmaksu segšanai, AIZDEVUMA ŅĒMĒJS maksā par laika posmu līdz dienai, kurā AIZDEVUMA ŅĒMĒJS pilnībā izpilda savas saistības pret AIZDEVĒJU.

3.8. AIZDEVUMA ŅĒMĒJS ir tiesīgs pagarināt AIZDEVUMA atmaksas termiņu. AIZDEVUMA termiņš uzskatāms par pagarinātu, kad AIZDEVĒJS saņēmis no AIZDEVUMA ŅĒMĒJA AIZDEVUMA pagarināšanas komisiju saskaņā ar AIZDEVUMA līguma noteikumiem. AIZDEVUMA ŅĒMĒJAM maksājuma dokumenta sadaļā „Maksājuma mērķis“ jānorāda EFLN (NORDIC FINANCE līguma noteikumi) kods, kas AIZDEVUMA ŅĒMĒJAM tiek piešķirts Mājas lapā pēc reģistrācijas formas aizpildīšanas.

 

4. Pušu tiesības un pienākumi.

4.1. AIZDEVĒJA pienākumi:

4.1.1. Savlaicīgi piešķirt AIZDEVUMUS, veicot AIZDEVUMA pārskaitījumu uz AIZDEVUMA ŅĒMĒJA kontu, ne vēlāk kā 24 stundu laikā no dienas, kad veikts reģistrācijas maksājums saskaņā ar Mājas lapā minēto kārtību, ja reģistrācija veikta no pirmdienas līdz ceturtdienai un ne vēlāk kā 48 stundu laikā no dienas, kad veikts reģistrācijas maksājums saskaņā ar Mājas lapā minēto kārtību, ja reģistrācija veikta no piektdienas līdz svētdienai.

4.1.2. Iepriekš publicēt Mājas lapā informāciju par to, ka mainīsies pakalpojumu sniegšanas kārtība vai AIZDEVĒJA rekvizīti.

4.1.3. Nodrošināt AIZDEVUMA ŅĒMĒJA personas datu precīzu, godprātīgu un likumīgu apstrādi un aizsardzību.

4.2. AIZDEVĒJA tiesības:

4.2.1. AIZDEVĒJS ir tiesīgs atteikt AIZDEVUMA ŅĒMĒJA reģistrāciju.

4.2.2. Bez AIZDEVUMA ŅĒMĒJA piekrišanas nodot trešajām personām no AIZDEVUMA LĪGUMA izrietošos prasījumus.

4.2.3. Pamatojoties uz līgumu ar trešo personu, no AIZDEVUMA LĪGUMA izrietošās prasības nodot trešajai personai.

4.2.4. Ieķīlāt trešajām personām no AIZDEVUMA LĪGUMA izrietošos prasījumus.

4.2.5. Ne vēlāk kā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš pa elektroniskajiem kanāliem paziņojot AIZDEVUMA ŅĒMĒJAM, grozīt Vispārīgos noteikumus (pakalpojumu sniegšanas laiku, kārtību), ja AIZDEVUMA LĪGUMA noteikumu grozījumi nepārkāpj AIZDEVUMA ŅĒMĒJA tiesības un papildus neapgrūtina līgumsaistību izpildi.

4.2.6. Vispārīgo noteikumu 4.2.2. – 4.2.4. punktā neminētos veidos nodot trešajai personai no AIZDEVUMA LĪGUMA izrietošās tiesības un pienākumus vai pārdot tai AIZDEVUMA ŅĒMĒJA parādu.

4.2.7. Sniegt Personas datus SIA (sabiedrība ar ierobežotu atbildību) „Creditreform Latvijā” vienotais reģistrācijas numurs 40003255604, Lindorff OY Latvija vienotais reģistrācijas numurs 40003514990 un PAUS CONSULTS vienotais reģistrācijas numurs 40003352670, Konsultatīvā sabiedrība CONVENTUS SIA vai citāmsabiedrībām pēc AIZDEVĒJA ieskatiem, lai novērtētu AIZDEVUMA ŅĒMĒJA maksātspēju, un pilnībā vai daļēji attiekties piešķirt AIZDEVUMU, ja AIZDEVĒJS uzskata, ka AIZDEVUMA ŅĒMĒJS nevarēs savlaicīgi un pareizi izpildīt savas saistības saskaņā ar AIZDEVUMA LĪGUMU.

4.3. AIZDEVĒJS, veicot darbības Elektroniskajos kanālos, AIZDEVUMA ŅĒMĒJA identitāti nosaka:

4.3.1. ja darbības tiek veiktas internetā – pēc AIZDEVUMA ŅĒMĒJA e-pasta adreses un AIZDEVUMA ŅĒMĒJA izveidotās paroles;

4.3.2. ja darbības tiek veiktas pa mobilo tālruni – pēc AIZDEVUMA ŅĒMĒJA e-pasta adreses  un AIZDEVUMA ŅĒMĒJA tālruņa numura.

4.4. AIZDEVUMA ŅĒMĒJA pienākumi:

4.4.1. Savlaicīgi atmaksāt AIZDEVĒJAM piešķirto AIZDEVUMU un veikt AIZDEVUMA atmaksu.

4.4.2. Nenodot trešajām personām AIZDEVĒJA piešķirtos Identitātes apliecināšanas līdzekļus.

4.4.3. Nekavējoties informēt AIZDEVĒJU, ja trešajai personai kļuvuši zināmi vai ir aizdomas, ka trešajai personai var kļūt zināmi AIZDEVUMA ŅĒMĒJA Identitātes apliecināšanas līdzekļi.

4.4.4. Bez AIZDEVĒJA rakstiskas piekrišanas nenodot citām personām savas tiesības un pienākumus, kas izriet no AIZDEVUMA LĪGUMA.

4.4.5. Ja nozaudēts lietotāja ID vai parole, informēt AIZDEVĒJU 2.1.3. punktā noteiktajā kārtībā.

4.4.6. Ja mainījies vārds vai uzvārds, informēt AIZDEVĒJU 2.1.4. punktā noteiktajā kārtībā.

4.5. AIZDEVUMA ŅĒMĒJA tiesības:

4.5.1. Izbeigt Līgumu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

4.5.2. AIZDEVUMA ŅĒMĒJS, noslēdzot AIZDEVUMA LĪGUMU, ir tiesīgs izmantot pakalpojumus AIZDEVĒJA Elektroniskajos kanālos. Puses vienojas, ka visas AIZDEVUMA ŅĒMĒJA darbības un apstiprinājumi, kas veikti, izmantojot Identitātes apliecināšanas līdzekļus, ir pielīdzināmi darījumiem, kas noslēgti rakstveidā, un tiem ir tādas pašas tiesiskās sekas kā rakstītajiem dokumentiem, kas apstiprināti ar AIZDEVUMA ŅĒMĒJA vai Pušu parakstiem.

4.5.3. AIZDEVUMA ŅĒMĒJS AIZDEVĒJA pakalpojumus var izmantot AIZDEVĒJA noteiktajā kārtībā un Mājas lapā izsludinātajā laikā. AIZDEVĒJS ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem mainīt Pakalpojumu sniegšanas laiku un kārtību.

4.6. AIZDEVUMA ŅĒMĒJAM ir tiesības nepiekrist tā Personas datu apstrādei, pieprasīt savu personas datu izlabošanu vai iznīcināšanu, apturēt savu personas datu apstrādes darbības, izņemot saglabāšanu, ja dati tiek apstrādāti, pārkāpjot tiesību aktus.

 

5. Atbildība

5.1. Ja AIZDEVUMA ŅĒMĒJS nepilda savus pienākumus un neveic AIZDEVUMA atmaksu AIZDEVUMA atmaksas dienā, tas maksā AIZDEVĒJAM nokavējuma procentus, ko veido 0.1 procentpunkts virs aizdevuma procentu likmes dienā no laikā nesamaksātās AIZDEVUMA pamatsummas par katru nokavēto dienu.

5.2. Nokavējuma procentus sāk rēķināt nākamajā kalendārajā dienā pēc AIZDEVUMA atmaksas termiņa un beidz rēķināt tajā dienā, kurā nesamaksātā summa tiek ieskaitīta AIZDEVĒJA bankas kontā vai brīdī, kad nokavējuma procentu apmērs sasniedz pamatparāda apmēru, atkarība no tā, kurš nosacījums iestājas ātrāk.

5.3. Ja AIZDEVĒJSAIZDEVUMA ŅĒMĒJAM ir nosūtījis parastas vai ierakstītas vēstules ar atgādinājumiem par no Aizdevuma līguma izrietošo saistību izpildes kavēšanu, Aizdevējam ir tiesības piedzīt no Aizņēmēja izdevumus, kas saistīti ar vēstules sagatavošanu un nosūtīšanu, ne vairāk kā EUR 7.00 apmērā par katru šādu vēstuli.

5.4 ŠĪ līguma p. 5.1. un p.5.3. minētā nokavējumu procentu samaksa neatbrīvo AIZDEVUMA ŅĒMĒJU no pienākuma izpildīt AIZDEVUMA līgumā minētās saistības.

5.5 Puses vienojas, ka gadījumā, ja AIZDEVUMA ŅĒMĒJS laikā neatmaksā AIZDEVUMA atmaksājamo summu un citus parādus saskaņā ar šo līgumu, AIZDEVĒJS ir tiesīgs uzdot veikt parāda piedziņu trešajai personai (-ām), t. i., parādu atgūšanas uzņēmumiem un šādas personas datu ievietošanu publiskajās datu bāzēs. Papildu izdevumi, kas saistīti ar parāda piedziņu, tiek segti uz AIZDEVUMA ŅĒMĒJA rēķina.

5.6 AIZDEVĒJS ir tiesīgs pirms AIZDEVUMA termiņa beigām pieprasīt, lai AIZDEVUMA ŅĒMĒJS nekavējoties samaksātu visas Atmaksājamās summas, Kavējuma naudu un izdevumus, kuri AIZDEVĒJAM radušies, piedzenot un administrējot parādu, ja pastāv vismaz viens no šiem nosacījumiem:

5.61. AIZDEVUMA ŅĒMĒJS ir iesniedzis AIZDEVĒJAM nepareizus datus vai citu maldinošu informāciju par sevi.

5.6.2. Noskaidrojas apstākļi, kas var būtiski un negatīvi ietekmēt AIZDEVUMA ŅĒMĒJA maksātspēju.

5.6.3. AIZDEVUMA ŅĒMĒJS neizpilda citus ar AIZDEVĒJU noslēgtos darījumus, un tas uzskatāms par minēto darījumu būtisku pārkāpumu.

5.6.4. AIZDEVUMA ŅĒMĒJS vairāk nekā 10 (desmit) dienas nav pilnībā samaksājis AIZDEVUMU vai aprēķinātos Nokavējuma procentus.

5.7. AIZDEVUMA ŅĒMĒJAM jāsedz AIZDEVĒJA izmaksas, kas radušās saistībā ar AIZDEVUMA ŅĒMĒJA saistību neizpildi, tai skaitā juridiskās izmaksas un tiesāšanās izdevumi, parāda iekasēšanas izmaksas atbilstoši tiesas spriedumam.

 

6. Kredīta saņēmēja atteikuma tiesības

6.1. AIZDEVUMA ŅĒMĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no AIZDEVUMA LĪGUMA 14 dienu laikā no AIZDEVUMA LĪGUMA spēkā stāšanās brīža, nosūtot AIZDEVĒJAM rakstveida iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu pa pastu uz AIZDEVĒJA juridisko adresi vai uz AIZDEVĒJA elektronisko pastu info@e-finance.lv.

6.2. Iesniegumā par atteikuma tiesību izmantošanu AIZDEVUMA ŅĒMĒJS norāda šādas ziņas:

6.2.1. AIZDEVUMA ŅĒMĒJA vārdu, uzvārdu un personas kodu;

6.2.2. paziņojumu par atkāpšanos no AIZDEVUMA LĪGUMA un pirmstermiņa AIZDEVUMA atmaksu;

6.2.3. iesnieguma sastādīšanas vietu un laiku;

6.2.4. AIZDEVUMA ŅĒMĒJA parakstu un tā atšifrējumu.

6.3. Ja AIZDEVUMA ŅĒMĒJS izmanto Noteikumu 6.1. punktā paredzētās atteikuma tiesības, AIZDEVUMA ŅĒMĒJAM ir pienākums ne vēlāk kā līdz AIZDEVUMA atmaksas termiņam atmaksāt AIZDEVĒJAM AIZDEVUMU, kā arī samaksāt AIZDEVĒJAM AIZDEVUMA piešķiršanas komisiju un procentus atbilstoši šī Līguma noteikumiem un aizdevuma procentu likmei, kas aprēķināta par periodu no aizdevuma saņemšanas dienas līdz dienai, kurā veikta AIZDEVUMA atmaksa pilnā apmērā. AIZDEVĒJUMA ŅĒMĒJS ne vēlāk kā 30 dienu laikā no AIZDEVUMA līguma izbeigšanas dienas atmaksā AIZDEVĒJAM saskaņā ar AIZDEVUMA līgumu saņemtās naudas summas..

6.4. Ņemot vērā to, ka saskaņā ar LĪGUMA Noteikumu 3.1. punktu AIZDEVUMA ŅĒMĒJS ir pieprasījis AIZDEVĒJAM uzsākt tā izpildi uzreiz pēc AIZDEVUMA LĪGUMA noslēgšanas, gadījumā, ja AIZDEVUMA ŅĒMĒJS izmanto savas atteikuma tiesības, AIZDEVUMA ŅĒMĒJS bez nepamatotas kavēšanās samaksā AIZDEVĒJAM par jau sniegto pakalpojumu, tas ir, AIZDEVUMA atmaksājamo summu par periodu, kurā veikta AIZDEVUMA atmaksa pilnā apmērā. Šā punkta noteikumi neierobežo AIZDEVUMA ŅĒMĒJA tiesības uz kopējo AIZDEVUMA izmaksu taisnīgu samazināšanu.

 

7. Piekrišana apstrādāt personas datus

Puses vienojas, ka AIZDEVUMA ŅĒMĒJS, apstiprinot savu piekrišanu AIZDEVUMA LĪGUMA noteikumiem, vienlaikus:

7.1. Piekrīt, ka AIZDEVĒJS, lai piešķirtu AIZDEVUMA ŅĒMĒJAM AIZDEVUMU, iegūs, precizēs un citādi apstrādās tā personas datus, lai noteiktu personas identitāti, pārbaudītu personas datu pareizību, novērtētu AIZDEVUMA ŅĒMĒJA maksātspēju, administrētu parādu, noslēgtu AIDEVUMA LĪGUMUS, tos izpildītu, kontrolētu, aizsargātu AIZDEVĒJA tiesības un likumīgās intereses.

7.2. Piekrīt, ka pamatojoties uz līgumiem starp AIZDEVĒJU un SIA „Creditreform Latvijā” vienotais reģistrācijas numurs 40003255604, Lindorff OY Latvija vienotais reģistrācijas numurs 40003514990, Creditinfo Latvija vienotais reģistrācijas numurs 40103239517, Konsultatīvā sabiedrība CONVENTUS SIA, kas apstrādā vienotās parādnieku datu bāzes, pēc AIZDEVĒJA lūguma tam tiks sniegti sekojoši dati: dati par AIZDEVUMA ŅĒMĒJA darba devēju, AIZDEVUMA ŅĒMĒJA parādsaistībām kredītu un finanšu iestādēm un citām juridiskajām personām, parāda summu, nokavētā maksājuma apmēru un kavējuma termiņiem, lai novērtētu AIZDEVUMA ŅĒMĒJA maksātspēju un administrētu parādu.

7.3. Piekrīt, ka gadījumā, ja AIZDEVUMA ŅĒMĒJS neizpilda finanšu un (vai) mantiskās saistības pret AIZDEVĒJU, pēdējais, pirms tam informējot AIZDEVUMA ŅĒMĒJU, nodotu AIZDEVUMA ŅĒMĒJA personas datus SIA „Creditreform Latvijā” vienotais reģistrācijas numurs 40003255604, Lindorff OY Latvija vienotais reģistrācijas numurs 40003514990, Konsultatīvā sabiedrība CONVENTUS SIA un citiem datu pārvaldītājiem, kas apstrādā parādnieku datu bāzes, kā arī parādu administrēšanas / piedziņas uzņēmumiem.

7.4. AIZDEVUMA ŅĒMĒJS apliecina, ka tam ir bijusi iespēja iepazīties ar personas datu apstrādes noteikumiem un tam ir šādas tiesības:

7.4.1. Iepazīties ar saviem datiem, pārbaudīt, kā tie tiek apstrādāti, un pieprasīt izlabot nepareizus, neprecīzus personas datus.

7.4.2. Nepiekrist, ka tā personas dati tiktu apstrādāti ar mērķi piešķirt tam kredītu un tiešā mārketinga nolūkos.

7.4.3. Prasības izlabot, iznīcināt personas datus vai apturēt personas datu apstrādes darbības AIZDEVUMA ŅĒMĒJS ir tiesīgs izteikt rakstveidā, ar „EF lietotāja zonas” starpniecību, vai ierodoties Līgumā norādītajā AIZDEVĒJA adresē.

7.5. AIZDEVĒJS apņemas nodrošināt Klienta un AIZDEVUMA ŅĒMĒJA personas datu drošību, veikt nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai pret nelikumīgu iznīcināšanu un / vai nejaušu grozīšanu, izpaušanu un jebkura cita veida prettiesisku apstrādi. Visi AIZDEVĒJA darbinieki un tās pārstāvji apņemas aizsargāt AIZDEVUMA ŅĒMĒJU personas datus.

7.6. AIZDEVUMA ŅĒMĒJS apliecina, ka ir informēts par to, ka tam ir tiesības, apstiprinot savu personas identitāti, iepazīties ar saviem personas datiem un to apstrādes gaitu, t. i., saņemt informāciju, no kādiem avotiem un kādi tā personas dati ir iegūti, ar kādu mērķi tie tiek apstrādāti, kam sniegti, pieprasīt izlabot, iznīcināt savus personas datus vai apturēt savu personas datu apstrādes darbības, izņemot saglabāšanu, ja datu apstrāde nenotiek saskaņā ar Latvijas Republikas „Fizisko personu datu aizsardzības likums” vai citu likumu prasībām, nenorādot nepiekrišanas motīvus, nepiekrist tā personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos, ka tam ir tiesības, norādot nepiekrišanas motīvus, nepiekrist tā personas datu apstrādei sakarā ar likumīgajām interesēm, kuras tiecas īstenot AIZDEVĒJS vai trešā persona, kurai tiek sniegti tā personas dati.

7.7. AIZDEVĒJS datu apstrādei izmanto LR Datu valsts inspekcijā reģistrētu personas datu apstrādes sistēmu.

 

8. Līguma darbība

8.1. AIZDEVUMA Līgums ir noslēgts elektroniskā formā. AIZDEVUMA ŅĒMĒJS izsaka savu piekrišanu AIZDEVUMA LĪGUMA noteikumiem, savā „NORDIC FINANCE” lietotāja profilā izdarot elektronisku atzīmi ar apstiprinājumu.

8.2. Šo Līgumu var grozīt un / vai papildināt, tikai Pusēm par to atsevišķi vienojoties.

8.3. Līgumu var izbeigt pēc Pušu vienošanās.

8.4. AIZDEVĒJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, AIZDEVUMA LĪGUMĀ paredzētās AIZDEVUMA ŅĒMĒJA saistības paliek spēkā līdz tā pilnīgai izpildei, ja:

8.4.1. AIZDEVUMA ŅĒMĒJS, lai saņemtu AIZDEVUMU, AIZDEVĒJAM sniedzis nepareizu, neprecīzu un / vai apzināti nepareizu informāciju par sevi.

8.4.2. AIZDEVUMA ŅĒMĒJS nav samaksājis AIZDEVUMA kopsummu ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas.

8.4.3. AIZDEVĒJAM ir pienākums par Līguma vienpusēju izbeigšanu rakstiski paziņot 4 (četras) darba dienas iepriekš. Paziņojums par Līguma izbeigšanu var tikt nosūtīts pa parasto pastu, faksu vai elektronisko pastu. Līgums uzskatāms par izbeigtu pēc 7 (septiņām) darba dienām no brīža, kad saņemts paziņojums par Līguma izbeigšanu.

8.5. AIZDEVUMA ŅĒMĒJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu:

8.5.1. jebkurā laikā, ja ir pienācīgi izpildījis šī Līguma noteikumus, t. i., atmaksājis visus parādus/ veicis visus maksājumus pilnā apmērā, kas izriet no šī Līguma.

8.5.2. AIZDEVUMA ŅĒMĒJAM ir pienākums paziņot AIZDEVĒJAM par Līguma vienpusēju izbeigšanu 4 (četras) darba dienas iepriekš no tā paša mobilā tālruņa numura, kuru tas norādījis, reģistrējoties http://www.atrais.lv sistēmā, un, saskaņā ar veiktā maksājuma (par reģistrāciju) izrakstā norādīto maksājuma mērķi, nosūtīt AIZDEVĒJAM īsziņu ar tekstu IZBEIGT (atstarpe) reģistrācijas numurs (atstarpe) Līguma Vispārīgo noteikumu numurs. Līguma izbeigšana stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma saņemšanas par Līguma izbeigšanu.

 

9. Noslēguma noteikumi

9.1. Strīdi vai citas domstarpības vai prasījumi, kas izriet no šī Līguma vai ir saistītas ar šo Līgumu, risināmas savstarpēju sarunu ceļā. Ja neizdodas strīdu vai citas domstarpības atrisināt sarunu ceļā vai apmierināt prasījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no sarunu sākuma brīža, vai ja viena no Pusēm nolemj, ka strīdu vai citas domstarpības risināt sarunu ceļā vairs nav lietderīgi, strīds risināms tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētajā kārtībā.

9.2. Ar šo aizdevuma līgumu saistīto Aizdevuma ņēmēja tiesību ievērošanu uzrauga Patērētāja tiesību aizsardzības centrs, Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010.

9.3. Visus paziņojumus Puses viena otrai sniedz rakstveidā. Puses vienojas, ka paziņojumi, kas nosūtīti otrai Pusei pa elektronisko pastu vai īsziņas veidā, pēc adreses vai uz numuru, ko AIZDEVUMA ŅĒMĒJS sniedzis „NORDIC FINANCE“ lietotāja zonā reģistrācijas brīdī un AIZDEVĒJA Mājas lapā, ir pielīdzināmi rakstveida paziņojumiem.

9.3.1. Pa elektronisko pastu nosūtīts paziņojums uzskatāms par saņemtu, kad no tā nosūtīšanas brīža ir pagājušas 96 stundas.

9.3.2. Īsziņas veidā nosūtīts paziņojums uzskatāms par saņemtu, kad no tā nosūtīšanas brīža ir pagājušas 36 stundas.

9.3.3. AIZDEVUMA ŅĒMĒJS piekrīt, ka AIZDEVĒJS paziņojumus sūtīs ar elektroniskās komunikācijas automātisko līdzekļu starpniecību, kuriem nav nepieciešama cilvēka klātbūtne.

9.3.4. Pa pastu nosūtītā korespondence, septiņu darba dienu laikā pēc Latvijas Pasta zīmogā norādītā datuma par ierakstītas vēstules pieņemšanu.

9.4. AIZDEVUMA ŅĒMĒJS apliecina, ka pirms šī Līguma noslēgšanas ir saņēmis izsmeļošu informāciju par AIZDEVĒJA sniegto pakalpojumu, ir iepazinies ar Līguma noteikumiem un tiem piekrīt.

9.5. Uzņemoties jaunas saistības pret Aizdevēju vai mainot jau esošās, Aizņēmējs no jauna iepazīstas ar Mājas lapā esošajiem Līguma noteikumiem to attiecīgajā datumā spēkā esošajā redakcijā.

9.6. Puses vienojas, ka šī Līguma izskaidrošanā tiek piemēroti Latvijas Republikas tiesību akti.

9.7. AIZDEVĒJA un AIZDEVUMA ŅĒMĒJA paziņojumi nosūtāmi pa parasto pastu, faksu un elektronisko pastu pēc Pušu norādītajām adresēm. Par Pušu adrešu maiņu jāpaziņo rakstiski 2 (divu) kalendāro dienu laikā no adreses maiņas.